Nahubaran na ng maskara si Duterte.

Mula sa pangako ng pagbabago at astang sosyalista, nasasaksihan ngayon ng buong daigdig kung paano n’ya patayin ang mahihirap habang pinaglilingkuran ang iilang panginoong maylupa, lokal na malalaking kapitalista, at mga dayuhang monopolyo kapitalista. 723 more words