Ang unang pinakamahalagang utos ay ang pagmamahal sa Diyos—ang mahalin Siya nang buong puso, buong kaluluwa, at buong pag-iisip (Mt. 22:37). Ang ikaapat na kapitulo ng  unang sulat ni San Juan ay nagbibigay diin sa Diyos bilang pag-ibig. 462 more words