Mga Marka » Kristiyanismo

Para sa mga Artikulong Tungkol sa Buhay-Kristiyano...

… puntahan po ang “Mga Pahina” sa sidebar ng blog na ito at hanapin ang pages na nakagrupo sa ilalim ng  “Mga Naisulat Tungkol sa Kristiyanong Pamumuhay”. 11 more words

Zayith Hebron

Soteria 6: Gusto Niyang Maligtas ang Lahat, Hindi ang Iilan Lang

Ikaanim sa isang serye ng masusing pag-aaral ng Salita ng Diyos patungkol sa kaligtasan ng tao mula sa kasalanan.

Basahin sa Ulan ng Pagpapala, … 12 more words

Zayith Hebron

CLS 4: Mapuspos ng Espiritu, Hindi Alak

“Huwag kayong maglalasing, sapagkat mauuwi iyan sa magulong pamumuhay. Sa halip ay dapat kayong mapuspos ng Espiritu.” – Efeso 5:18

Natatawa ako sa mga kabataang estudyante ko sa Bible study sa tuwing sasabihin nilang “malakas ang tama” sa kanila ng Bible verse na iyan. 626 more words

Zayith Hebron

Si Jesu-Cristo Bilang Diyos

“Nang pasimula ay naroon na ang Salita; at ang Salita ay kasama ng Diyos, at ang Salita ay Diyos. Sa pasimula ay kasama na siya ng Diyos. 670 more words

Zayith Hebron

CLS 6: Huwag Sanang Loko-lokohan Lang

“Ngunit maging tagatupad kayo ng salita, hindi mga tagapakinig lamang, na dinadaya ninyo ang inyong mga sarili. Sapagkat kung ang sinuman ay tagapakinig ng salita, at hindi tagatupad, siya ay katulad ng isang tao na tinitingnan ang kanyang likas na mukha sa salamin; sapagkat minamasdan niya ang kanyang sarili at umaalis, at agad niyang nalilimutan kung ano ang kanyang katulad. 628 more words

Zayith Hebron

CLS 5: Ang Kapangyarihan ng Salita ng Diyos

Nu’ng nakaraang isyu ay napag-usapan natin na mahihirapan ang di-Kristiyano sa pag-unawa sa Salita ng Diyos. Ito’y dahil wala siyang pakikipagrelasyon sa Panginoong Jesu-Cristo at samakatuwid ay wala ring kapuspusan ng Espiritu Santo sa isip, puso, at buhay. 616 more words

Zayith Hebron